Committee

FCWC18740x212pxv03740x212px

Thank you to our 2018 For Children We Care Committee

Stella Chan, Co-Chair

Jane Young, Co-Chair

Carman Chan

Susan Chow

Isabel Hsieh

Tina Zhang

Pao Yao Koo

Hong Yan Kelly Li

Gurmeet Sengara

Jun Wang

Helen Yu